โรงเรียนวัดบอนใหญ่

ตั้งอยู่เลขที่ 93  ม.7 ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ. นครปฐม

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2

สำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

edit @ 25 Dec 2009 16:09:22 by BONYAISCHOOl